Ubezpiecznie

W obecnym stanie prawnym Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły , jak i również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów . Wyjątkiem jest tylko przypadek w którym szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą.Umowa ubezpieczenia NNW jest umową dobrowolną i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zwierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób wyboru ubezpieczenia oraz wybór oferty.

Szkoła nie zbiera informacji dotyczących ubezpieczenia ucznia.

Skip to content