Historia szkoły

Na podstawie zapisu Hrabiny Izabeli Potockiej sporządzonego w Wiedniu utworzono w Rytwianach w 1816 roku szkołę elementarną. Pierwszym nauczycielem był Michał Gnoiński. Szkoła mieściła się w folwarcznym budynku drewnianym. Według tabeli statystycznej w roku 1821, znajdujące się w archiwum Potockich w Krakowie na Wawelu, do szkoły w Rytwianach uczęszczało 28 dzieci chłopskich i służby folwarcznej.

W roku 1872 powstała druga szkoła zwana „fabryczna”, do której chodziły dzieci rodziców pracujących w cukrowni. Według sprawozdania o otwarciu szkoły, znajdującej się w Radomskiej Dyrekcji Naukowej w Radomiu z dnia 1 stycznia 1873 roku, do szkoły uczęszczało 77 uczniów w tym 56 katolików i 21 ewangelików; 64 było pochodzenia mieszczańskiego i 13 włościańskiego. 23 dzieci miało rodziców z obywatelstwem pruskim. Pierwszym nauczycielem była Bronisława Przyborowska.

Dwie szkoły Rytwiańskie istniały do chwili odzyskania niepodległości przez Polske w 1918 roku. Po tym okresie połączono obie szkoły i utworzono 7-klasową szkołę podstawową, gdzie zajęcia odbywały się w klasach łączonych. Pierwszym kierownikiem szkoły został pan Jan Blinkiewicz, który pełnił swoją funkcję do 1933 roku. Po nim stanowisko objął Stanisław Adamczak., który był kierownikiem szkoły do wybuchu II wojny światowej. Po wyzwoleniu nauka odbywała się w dawnej szkole chłopskiej. Po tem przeniesiono ją do budynku szkoły fabrycznej. Pomieszczenia zajmowane wcześniej przez szkołę „chłopską” zostały przeznaczone na sklepy i magazyny gminnej spółdzielni „Samopomoc chłopska” w Rytwianach. Kolejni kierownicy szkoły to: Franciszek Ziółka, Marcin Mol, Kazimierz Harowitz, Józef Waligóra, Eugeniusz Ciepiela. W 1966 roku decyzją administracyjną szkoła stała się szkołą 8-klasową. Liczba dzieci wzrosła do 310. 6 izb lekcyjnych nie mogło pomieścić takiej liczby dzieci. Ówczesny kierownik „a później dyrektor szkoły” Jacek Bugalski poszukiwał sal zastępczych, w wyniku braku izb podjął starania o budowę nowej szkoły. Starania te powiodły się i w 1973 roku otwarto nowy budynek szkoły przeznaczony dla 115 uczniów.

Wówczas zapadły decyzje o utworzeniu Zbiorczej Szkoły Gminnej w Rytwianach i dowożeniu dzieci z takich miejscowości jak: Kłoda, Szczeka, Ruda, Niedziałki, Tuklęcz i święcica. Liczba oddziałów z 8 wzrosła do 13. Szkoła okazała się za mała do powstałych potrzeb. W związku z tym wykorzystywano również budynek „starej” (fabrycznej) szkoły. Zwiększyła się liczba nauczycieli i utworzono stanowiska wicedyrektora (została nim Teresa Bator). W latach 80-tych wzrosła liczba dzieci (do 400) i liczba oddziałów (do 15). Zmusiło to ówczesną dyrekcję( Jacek Bugalski – dyrektor, Zygmunt Zieliński – wicedyrektor) do szukania rozwiązań wyjścia z sytuacji. Podjęto nie udaną próbę budowy sali gimnastycznej. Dopiero w latach 90-tych nowej dyrekcji (Tadeusz Opala – dyrektor, Grażyna Miśkiewicz – wicedyrektor) udało się skutecznie podjąć próbę realizacji wcześniejszych planów i wybudować salę gimnastyczną (otwarcie 19.01.1997) w raz z szatnią i łącznikiem (otwarcie Maj 1997). Poprawiła się sytuacja nauczania wychowania fizycznego w szkole, ale warunki lokalowe pozostały bez zmian. Nauka odbywa się w dwóch budynkach. W (1997/98) trwały przygotowania do rozbudowy szkoły o nowej 12-izbowy pawilon dydaktyczny. Obecnie w szkole uczy się 270 uczniów, pracuje 24 nauczycieli i 7 pracowników administracji i obsługi.

Rok szkolny 1998/1999 był ostatnim rokiem, w którym szkoła przygotowywała się do wprowadzenia reformy oświaty. Szkoła Podstawowa w Kłodzie stała się szkołą filialną. Nauczyciele stanęli przed problemami, np. wyboru programu nauczania własnego przedmiotu, podręczników. Po raz pierwszy szkołę podstawową kończą dwa roczniki absolwentów: uczniowie klas ósmych i klas szóstych. Szóstoklasiści od września rozpoczną naukę w gimnazjum. Decyzja Rady Gminy Rytwiany w dniu 1.IX.1999r. zostaje założone Gimnazjum w Rytwianach, które swoim obwodem obejmuje teren całej gminy. Jednocześnie z połączenia szkoły podstawowej i gimnazjum utworzony zostaje Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach. Szkoły filialne ulęgają likwidacji. Trwa budowa drugiego skrzydła budynku dla potrzeb gimnazjum.

Największym wydarzeniem roku szkolnego 1999/2000 był udział szkoły w uroczystości nadania Orderu Virtuti Militari S.P. Arturowi Radziwiłłowi.
20 października 2001 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły. Mieści się tu 9 sal lekcyjnych, 3 pracownie przedmiotowe(fizyczno – chemiczna, biologiczna, informatyczna), biblioteka z czytelnią, stołówka z zapleczem kuchennym, 3 świetlice. 10 kwietnia 2002r odbył się pierwszy w historii sprawdzian zewnętrzny dla uczniów kończących szkołę podstawową. 14 i 15 maja 2002r odbył się pierwszy egzamin gimnazjalny, składający się z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej.
W listopadzie 2002 r. decyzją Rady Programowej „Internet w szkołach-Projekt Prezydenta RP” otrzymaliśmy pracownie internetową, wyposażoną w 9 stacji roboczych dla uczniów oraz komputer dla nauczyciela, połączonych w sieć komputerową z modemem zewnętrznym.
We wrześniu 2003 r rozpoczęto budowę kompleksu sportowego, w skład którego wchodzą: boiska do piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej i nożnej, bieżnie, rzutnie i skocznie. Odbiór techniczny i częściowe przekazanie boisk i urządzeń sportowych miał miejsce w Ÿpaździerniku 2004 r.

Od 1 września 2003 r w skład Zespołu Szkól wchodzi także Publiczne Przedszkole w Rytwianach. Zespól Szkół Ogólnokształcących liczy 22 oddziały tj.: w przedszkolu – 4, w szkole podstawowej – 11, w gimnazjum – 7. Łącznie uczy się w nim 503 uczniów, pracuje 49 nauczycieli i 19 pracowników administracji i obsługi.

Skip to content