Psycholog w szkole

Psychologiem szkolnym w naszej szkole w roku szkolnym 2023/2024 jest Pani Magdalena Sucharzewska .

Podstawowe zadania psychologa szkolnego:

  1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
  2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania ucznia.
  3. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozeznanych potrzeb.
  4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
  5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
  6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
  7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
  8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

Skip to content