Psycholog w szkole

Psychologiem szkolnym w naszej szkole w roku szkolnym 2019/2020 jest Pani Magdalena Sucharzewska .

Podstawowe zadania psychologa szkolnego:

  1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
  2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania ucznia.
  3. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozeznanych potrzeb.
  4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
  5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
  6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
  7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
  8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO aktualny od 4.02.2019 r.

L.p.

Poniedziałek

7.30-13.30

Wtorek

8.30-10.30

Środa

8.30-14.15

Czwartek

8.30-11.15

Piątek

9.00-11.30

0

psycholog

 

 

 

 

1.

psycholog

 

psycholog

(zajęcia grupowe)

 

 

psycholog

(zajęcia grupowe)

psycholog

 

2.

psycholog

psycholog

 

psycholog

psycholog

psycholog

 

3.

psycholog

 

psycholog

 

psycholog

psycholog

 

psycholog

 

4.

psycholog

 

psycholog

psycholog

psycholog

psycholog

5.

psycholog

 

psycholog

psycholog

 

6.

psycholog

psycholog

(zajęcia grupowe)

psycholog

7.

psycholog

8.

psycholog

(zajęcia grupowe)