Gabinet pielęgniarki

 W roku szkolnym 2024/2025 pielęgniarką szkolną jest Pani mgr Anna  Kruk

Pracuje w godzinach:

 Pon- Pt – 11.00 – 13.00.

 

Celem profilaktycznej opieki zdrowotnej jest:

1. Wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,

2. Współdziałanie na rzecz ochrony i doskonalenia zdrowia uczniów. Istotą tej opieki są medyczne działania zapobiegające w stosunku do uczniów, rodziców i środowiska szkolnego. Zadaniami pielęgniarki szkolnej są:

3. Przestrzeganie prawa ucznia do informacji, prywatności, intymności i poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy zawodowej zgodnie z prawami pacjenta.

4. Przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu w szkole oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego.

5. Poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi.

6. Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i rodziców oraz uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia.

7. Współpraca z dyrekcją i pracownikami szkoły oraz powiatową stacją sanitarno – epidemiologiczną w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki i pracy sprzyjającego zdrowiu uczniów i pracowników.
8. Udzielanie uczniom i pracownikom szkoły pomocy medycznej w urazach i nagłych zachorowaniach.

Procedura przeciwdziałania występowaniu wszawicy oraz procedura postępowania w przypadku jej stwierdzenia w placówce oświatowej

Skip to content