Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Program będzie realizowany w latach 2016-2020 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na jego realizację, w okresie pięciu lat, przeznaczono 455 milionów zł. Nasza placówka złożyła wniosek o przystąpienie do programu na kwotę 15000. Jesienią 2018 roku otrzymaliśmy kwotę 15.000 z czego 12.ooo tysięcy ze środków dotacji a 3000,- tysiące ze środków własnych.Z programu zakupione zostało 839 pozycji książkowych z czego aż 315 lektur. Programem objętych jest 287 uczniów, którzy korzystają z zakupionych nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.

Program ma na celu :

  1. zapobieganie negatywnej tendencji niskiego poziomu czytelnictwa,
  2. podniesienie standardów infrastrukturalnych i zaktywizowanie bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, które są ważnym źródłem książek dla czytelników,
  3. ułatwienie potencjalnym czytelnikom dostępu do książek – dzięki wzbogacaniu i urozmaicaniu księgozbiorów bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych.

Pogram został podzielony na trzy priorytety. MEN będzie realizował jeden z nich – Priorytet III „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”. Naszym celem jest upowszechnianie edukacji czytelniczej i medialnej oraz wzrost czytelnictwa uczniów.

Operatorami priorytetu na szczeblu wojewódzkim są  wojewodowie, którzy działania w jego ramach realizować będą przez kuratorów oświaty.

Doposażenie bibliotek szkolnych w nowości wydawnicze i lektury szkolne ułatwi realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz rozwijanie kompetencji i uzdolnień dzieci i młodzieży. Zwiększy też ofertę tych bibliotek, stanowiącą pomoc dla nauczycieli w planowaniu i realizowaniu zadań związanych z kształtowaniem zainteresowań czytelniczych uczniów. Poprawi jakość usług związanych z organizowaniem i prowadzeniem wspomagania szkół i placówek w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Skip to content